Help

Benodigde gegevens

Algemene tips

Algemene bedrijfsgegevens

Deze algemene gegevens worden gebruikt om milieukengetallen uit te rekenen en om de milieuscore door de jaren heen af te zetten tegen groei of krimp in jouw bedrijf.

Elektriciteit

Brandstoffen & warmte

Water & afvalwater

Emissies

Oplosmiddelen zijn relevant als er meer dan 10 liter oplosmiddel per jaar in een bedrijf verdampt, bijvoorbeeld bij schilders en drukkers. Koudemiddel is relevant voor alle bedrijven met koelinstallaties en/of airco's met een inhoud groter dan 10 kg koelmiddel.

Bedrijfsafval

Bedrijfsafval zijn niet-gevaarlijke afvalstromen zoals: ongesorteerd bedrijfsafval, papier en karton, kunststof, glas, hout, groenafval, e.d. Afhankelijk van jouw contractvorm en wijze van inzamelen heb je de volgende gegevens nodig:

Bij inzameling op afroep en/of als het afval wordt gewogen kun je een jaaroverzicht opvragen bij jouw afvalinzamelaar(s)

Gevaarlijk afval

Denk aan oliehoudend afval, verfhoudend afval, inkthoudend afval, oplosmiddelhoudend afval, poetsdoeken, spuitbussen, TL-buizen, accu's, batterijen, specifiek ziekenhuisafval e.d.

Gevaarlijk afval wordt vaak onregelmatig afgevoerd, dus kan sterk variëren door de jaren heen.

Mobiele werktuigen

Woon-werkverkeer

Zakelijk verkeer

Goederenvervoer

Bezoekersverkeer

Dit thema is bedoeld voor organisaties met veel bezoekers zoals zorginstellingen, musea, theaters, evenementen.

Compensatie

Compensatie betekent dat je een deel van jouw milieubelasting (de CO2-uitstoot die bijdraagt aan het broeikaseffect) compenseert door bos aan te laten planten of duurzame energieprojecten uit te laten voeren.

Inkoop

Je kunt in de barometer allerlei inkoopstromen bijhouden, maar voor het berekenen van de milieubelasting wordt alleen de inkoop van kantoorpapier meegewogen.

Algemene tips

Mogelijk zijn niet alle onderdelen voor jou van toepassing of wil je die niet (gelijk) meenemen. Je kunt invoeritems selecteren via finetuning. Vul altijd gegevens in van een afgebakende periode (meestal het meest recent afgesloten (boek)jaar). Je kunt ook de gerelateerde kosten invullen, voor een beter zicht op prioriteiten van maatregelen. In de linker kantlijn vind je onder ‘informatie’ bij ieder milieugegeven een toelichting op het verzamelen en invullen van de gegevens. In de linker kantlijn kun je een ‘notitie’ maken bij ieder milieugegeven, dit is handig zodat je een volgende keer weet hoe je eraan gekomen bent. Er is een aangepaste lijst voor het maken van een CO2-footprint.

Algemene bedrijfsgegevens

Deze algemene gegevens worden gebruikt om milieukengetallen uit te rekenen en om de milieuscore door de jaren heen af te zetten tegen groei of krimp in jouw bedrijf.

Vloeroppervlak (BVO= Bruto Vloeroppervlak) en inhoud bedrijfspand Aantal medewerkers in het afgelopen jaar (in full time eenheden) Omzet over het afgelopen jaar (netto omzet voor belasting) Productieomvang over het afgelopen jaar (bijvoorbeeld aantal spuitdoorgangen, aantal bezoekers, aantal verpleegdagen, kg papier verwerkt). Als je een branche hebt gekozen bij het opstarten is een voorzet gegeven voor een productie-eenheid voor jouw branche.

Elektriciteit

Elektriciteitsverbruik (te vinden op de jaarafrekening of anders op de 12 maandelijkse nota’s van het energiebedrijf) Zelfopgewekte en teruggeleverde stroom Stroom voor het opladen van elektrische voertuigen

Brandstoffen & warmte

Gasverbruik (te vinden op de jaarafrekening van het energiebedrijf) Verbruik overige energiedragers, denk aan stadsverwarming, huisbrandolie, propaan, diesel (voor verwarming of productie) (inkoopgegevens)

Water & afvalwater

Waterverbruik (te vinden op de jaarafrekening van het water/energiebedrijf) Verontreinigingsheffing afvalwater in VE (te vinden op de aanslag van het zuiveringschap, of eventueel te schatten op basis waterverbruik) Ledigingen van de vet- of slibvangput (nota’s van de riooldienst/inzamelaar)

Emissies

Oplosmiddelen zijn relevant als er meer dan 10 liter oplosmiddel per jaar in een bedrijf verdampt, bijvoorbeeld bij schilders en drukkers. Koudemiddel is relevant voor alle bedrijven met koelinstallaties en/of airco’s met een inhoud groter dan 10 kg koelmiddel.

VOS-registratie = verbruik van oplosmiddelen (uit inkoopnota’s van oplosmiddelhoudende stoffen of oplosmiddelregistratie van jouw leverancier). Bijgevulde hoeveelheden koudemiddel (opgenomen op de servicebon van de onderhoudsmonteur)

Bedrijfsafval

Bedrijfsafval zijn niet-gevaarlijke afvalstromen zoals: ongesorteerd bedrijfsafval, papier en karton, kunststof, glas, hout, groenafval, e.d. Afhankelijk van jouw contractvorm en wijze van inzamelen heb je de volgende gegevens nodig:

Bij een standaardophaalfrequentie: het volume van de container(s) en ophaalfrequentie van de containers OF als de leverancier dat levert, nota’s waarop het gewicht van het afval staat vermeld. Bij inzameling op afroep: nota’s met ingezamelde m3 of kg

Bij inzameling op afroep en/of als het afval wordt gewogen kun je een jaaroverzicht opvragen bij jouw afvalinzamelaar(s)
Gevaarlijk afval

Denk aan oliehoudend afval, verfhoudend afval, inkthoudend afval, oplosmiddelhoudend afval, poetsdoeken, spuitbussen, TL-buizen, accu’s, batterijen, specifiek ziekenhuisafval e.d.

Kg en kosten van het afval (staan op de nota’s van de afvalinzamelaar) Heb je meer dan vijf gevaarlijk afvalnota’s per jaar, dan loont het om een jaaroverzicht op te vragen bij jouw afvalinzamelaar(s).

Gevaarlijk afval wordt vaak onregelmatig afgevoerd, dus kan sterk variëren door de jaren heen.
Mobiele werktuigen

Hoeveelheid brandstof gebruikt door mobiele werktuigen (verzamel jaaroverzicht of nota’s van geleverde benzine, diesel of LPG).

Woon-werkverkeer

Kilometers die per jaar worden afgelegd voor woon-werkverkeer verdeeld naar auto’s, bestelauto’s, openbaar vervoer en fiets (mogelijke bronnen: reiskostenvergoeding of schatting op basis aantal medewerkers, aantal daarvan dat met (bestel)auto komt, geschatte gemiddelde afstand tot woonplaats van de medewerkers) Meer tips voor het verzamelen van deze data vind je in de help invullen woonwerkverkeer.

Zakelijk verkeer

Het aantal liters brandstof (benzine, diesel en/of LPG) dat door auto’s of busjes voor zakelijk verkeer wordt verbruikt OF (indien brandstof niet bekend is) aantal kilometers dat door auto’s en busjes voor zakelijk verkeer is afgelegd (mogelijke bronnen: overzicht van tankpasjes, overzicht leasemaatschappij, brandstofkosten uit boekhouding, zelf opgenomen kilometerstanden) Jaartotaal van de zakelijke kilometers met andere vervoermiddelen dan auto (zoals OV, fiets, (elektrische) scooter, vliegtuig). Meer tips voor het verzamelen van deze data vind je in de help invullen zakelijk verkeer.

Goederenvervoer

Het aantal liters brandstof dat door vrachtvoertuigen van het bedrijf is verbruikt voor transport van goederen naar klanten of andere vestigingen OF (indien brandstof niet bekend is) afgelegde afstanden van vrachtvoertuigen van het bedrijf (mogelijke bronnen: overzicht van tankpasjes, overzicht leasemaatschappij, brandstofkosten uit boekhouding, zelf opgenomen kilometerstanden) Ook uitbesteed transport kan worden ingevuld, vraag jouw transporteur(s) om een jaaroverzicht. Meer tips voor het verzamelen van deze data vind je in de help invullen goederenvervoer

Bezoekersverkeer

Dit thema is bedoeld voor organisaties met veel bezoekers zoals zorginstellingen, musea, theaters, evenementen.

Kilometers die per jaar worden afgelegd door bezoekers verdeeld naar auto’s, openbaar vervoer en fiets (bron: meestal op basis van een enquête) Meer tips voor het verzamelen van deze data vind je in de help invullen bezoekersverkeer.

Compensatie

Compensatie betekent dat je een deel van jouw milieubelasting (de CO2-uitstoot die bijdraagt aan het broeikaseffect) compenseert door bos aan te laten planten of duurzame energieprojecten uit te laten voeren.

Aangekochte compensatie in hectare bos, ton CO2 of aantal CO2 credits.

Inkoop

Je kunt in de barometer allerlei inkoopstromen bijhouden, maar voor het berekenen van de milieubelasting wordt alleen de inkoop van kantoorpapier meegewogen.

Papier (Aantal pakken of pallets of vellen A4 papier (en eventueel A3), het gewicht van het papier (80 of 70 grams))