Help

Benodigde gegevens

Algemene tips

Algemene bedrijfsgegevens

Deze algemene gegevens worden gebruikt om milieukengetallen uit te rekenen en om de milieuscore door de jaren heen af te zetten tegen groei of krimp in uw bedrijf.

Elektriciteit

Brandstoffen & warmte

Water & afvalwater

Emissies

Oplosmiddelen zijn relevant als er meer dan 10 liter oplosmiddel per jaar in een bedrijf verdampt, bijvoorbeeld bij schilders en drukkers. Koudemiddel is relevant voor alle bedrijven met koelinstallaties en/of airco's met een inhoud groter dan 10 kg koelmiddel.

Bedrijfsafval

Bedrijfsafval zijn niet-gevaarlijke afvalstromen zoals: ongesorteerd bedrijfsafval, papier en karton, kunststof, glas, hout, groenafval, e.d. Afhankelijk van uw contractvorm en wijze van inzamelen heeft u de volgende gegevens nodig:

Bij inzameling op afroep en/of als het afval wordt gewogen kunt u een jaaroverzicht opvragen bij uw afvalinzamelaar(s)

Gevaarlijk afval

Denk aan oliehoudend afval, verfhoudend afval, inkthoudend afval, oplosmiddelhoudend afval, poetsdoeken, spuitbussen, TL-buizen, accu's, batterijen, specifiek ziekenhuisafval e.d.

Gevaarlijk afval wordt vaak onregelmatig afgevoerd, dus kan sterk variëren door de jaren heen.

Mobiele werktuigen

Woon-werkverkeer

Zakelijk verkeer

Goederenvervoer

Bezoekersverkeer

Dit thema is bedoeld voor organisaties met veel bezoekers zoals zorginstellingen, musea, theaters, evenementen.

Compensatie

Compensatie betekent dat u een deel van uw milieubelasting (de CO2-uitstoot die bijdraagt aan het broeikaseffect) compenseert door bos aan te laten planten of duurzame energieprojecten uit te laten voeren.

Inkoop

U kunt in de barometer allerlei inkoopstromen bijhouden, maar voor het berekenen van de milieubelasting wordt alleen de inkoop van kantoorpapier meegewogen.